Logisztikai Egyeztető Fórum működési szabályzat

1.) A Logisztikai Egyeztető Fórum feladata, hogy a logisztikai szakma civil szervezeteinek a szakmát érintő fontosabb kérdéseiben kialakított álláspontját és véleményét integrálja és ezt képviselje mindazon állami- és közigazgatási, vállalkozói és civil szervezeti fórumokon, ahol a logisztikai szakmát érintő kérdések megvitatásra, döntés előkészítésre vagy döntésre kerülnek.

2.) A LEF nem jogi személy, az ahhoz csatlakozó szervezetek megőrzik teljes függetlenségüket, és tevékenységük során saját működési szabályzatuk szerint járnak el.

3.) A LEF alapításában résztvevő szervezetek kinyilvánítják, hogy a Fórumhoz való csatlakozás a megalakulást követően is szabad, mint ahogy szabad a Fórumból való kiválás is.

4.) A Fórumhoz az a bejegyzett civil szervezet csatlakozhat. amely országos lefedettséggel rendelkezik, logisztikai szakterületen tevékenykedik és az adott területen meghatározó, illetve amelynek csatlakozásához a LEF társszervezetei minősített többségi szavazással hozzájárulnak. A szavazásnál egy szervezet egy szavazattal rendelkezik.

5.) A LEF feladatainak ellátása érdekében állandó meghívotti státuszt ajánlhat fel azoknak a szervezeteknek, illetve személyeknek, amelyekre vagy akikre nem érvényesek a 4. pontban rögzítettek, de folyamatos részvételük a LEF munkájában szükséges vagy kívánatos. A meghívott szervezetek/személyek tanácskozási joggal vesznek részt a LEF munkájába.

6.) A LEF-ben résztvevő társszervezetek maximum 3 főt jelölhetnek ki szervezetük képviseletére. A képviseleti megbízás visszavonásig érvényes. A kijelölt személyek egymást helyettesíthetik. Esetenként meghatalmazással egy személy képviselhet más társszervezetet is. Erről a meghatalmazónak előre kell értesítenie a LEF főtitkárát.

7.) A Fórum elnöki tisztét az egyes szervezetek hivatalban lévő elnökei két évenkénti rotációval töltik be, az alapító Szervezetek nevének abc sorrendjében haladva. A korábbi Elnök mandátumának lejártát követő egy évig a LEF társelnökeként működik.

A Tagok egyhangú döntése esetén ettől eltérően is meghatározhatják a hivatalba lépő Elnök személyét.

8.) A Fórum résztvevői az operatív munkák koordinálására, konszenzus alapján Főtitkárt kérnek fel, akinek megbízatása visszavonásig szól.

Az MLBKT vállalja a Fórum adminisztratív-titkársági feladatainak ellátását. A résztvevő Szervezetek képviselőik közül, saját hatáskörükben kijelölhetnek egy, a Főtitkárral kapcsolatot tartó személyt.

A Főtitkár, illetve a Titkárság általános feladatai:

  • a megvitatásra kerülő kérdések előkészítése
  • az álláspontok, döntések rögzítése és ennek dokumentálása, a döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése
  • a Fórum összejöveteleinek megszervezése
  • javaslatok összeállítása a Fórum napirendjére
  • a résztvevő szervezetek folyamatos tájékoztatása
  • a LEF társszervezetei által delegált személyek és a meghívott szervezetek/személyek nevének és elérhetőségének naprakész vezetése

A Fórum működése során a Fórumban résztvevő szervezetek szabadon javasolhatnak megvitatandó témákat.

9.) A LEF üléseit a hivatalban lévő Elnök hívja össze az előzetesen egyeztetett időpont megjelölésével, a Főtitkárnak a 8. pontban meghatározott feladatainak figyelembe vételével. Az üléseket az Elnök vezeti le, kivételes esetben ezzel a Társelnököt bízhatja meg.

10.) A LEF véleményformáló képességének növelése és hatékonysága érdekében a társszervezetek a LEF-be delegált képviselőik között a külső szervezetekkel való kapcsolattartási feladatok ellátására ügyvivőket választhatnak, akik a LEF-et az adott kapcsolatrendszerben képviselik.

11.) Az egyes kérdésekben kialakítandó álláspontot a LEF konszenzusos alapon hozza meg. A LEF álláspontjában ismertetni kell az eltérő véleményeket is. A résztvevő szervezetek az ellentétes álláspont képviseleténél a szakma általános és saját etikai szabályaik szerint járnak el. Az álláspontok kialakításánál a résztvevők feltételezik, hogy a társszervezetek képviselői a delegáló szervezettel egyeztetett álláspontját képviselik.

12.) A konszenzus kialakítása a LEF ülésein illetve a LEF tagok írásban beküldött véleményei alapján történhet. A konszenzus létrejöttének megállapítása az Elnök, az eltérő álláspontok rögzítése a Főtitkár feladata. A konszenzus kialakítása során sem az Elnök, sem a Főtitkár nem vizsgálja az egyes társszervezeteken belüli egyeztetési eljárásokat.

Az írásban beérkezett álláspontokat a LEF Titkársága egységes szerkezetbe foglalja, az értelmezhetőség érdekében rendezi és végső ellenőrzésre a tagoknak elektronikusan megküldi.

A konszenzust a szavazásra jogosult szervezetek között kell kialakítani, figyelembe véve a meghívott szervezetek/személyek véleményét, akik az adott témában határidőre véleményt nyilvánítanak, illetve az adott témában tartandó ülésen részt vesznek és véleményt nyilvánítanak.

13.) A társszervezetek LEF-be delegált tagjai kötelezettséget vállalnak a LEF álláspontjainak képviseletére szervezeti kapcsolataikban, illetve arra, hogy saját szervezetük működésében a LEF álláspontjait érvényesítik.

A Fórumban résztvevő szervezetek gondoskodnak arról, hogy kiadványaikban, rendezvényeik során és egyéb kommunikációs csatornákon folyamatosan tájékoztatást és ismertetést nyújtanak a LEF működéséről, a tárgyalt kérdésekről illetve a LEF-en kialakult álláspontokról, a szakmában elvárt hivatkozások megjelölésével.

14.) Ha bármely társszervezet LEF-be delegált tagja, vagy vezető tisztségviselői a LEF-en elfogadott, vagy a társszervezetnek a LEF-en képviselt álláspontjától eltérő véleményt nyilvánít - kivéve a 11. pontban rögzítetteket - úgy az Elnök kötelessége nyilvános helyreigazítást kérni.

15.) A LEF-nek önálló költségvetése nincs. A résztvevő szervezetek a LEF-ben végzett tevékenységük költségeit maguk vállalják.

A LEF tagszervezetei közösen viselik az adminisztratív titkársági feladatok ellátásából származó költségeket. Ennek megállapított összege: 10 000 Ft/év/szervezet, amelyet az MLBKT számláz ki a tagok felé.

A LEF tevékenységét elősegítő pályázatok tekintetében, az adott pályázati kiírás követelményeinek megfelelően, a társszervezetek esetenként állapodnak meg a feladatok elosztásában, a költségek viselésében és a bevételek felosztásában.

Budapest, 2016. március 30.